GDPR

Information om behandling av personuppgifter Sodexo AB (healthcare)

1.                  Bakgrund

Tack för att du handlar i Sodexos webbshop! När du gör det behandlar vi på Sodexo dina personuppgifter inom vår Healthcare-verksamhet för att kunna leverera varan. Här nedan kan du läsa mer om vilka personuppgifter som vi på Sodexo behandlar och varför. Klarna behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera betalningen och vill du läsa mer om hur Klarna behandlar dina personuppgifter klickar du här.

2.                  ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att kunna hantera din beställning via vår webbshop och för att kunna fullgöra vår del av avtalet med dig (t.ex. leverans) måste vi behandla dina personuppgifter. När du har blivit kund hos oss skickar vi även ut ett nyhetsbrev till dig för att du ska få uppdateringar från oss om t.ex. nyheter i vår webbutik. Det gör vi baserat på berättigat intresse. De per­sonuppgifter som behandlas för dessa ändamål är:

  • Namn;
  • Adress;
  • E-postadress;
  • Telefonnummer

Vi sparar dina personuppgifter i tre  år från att ditt köp genomförts eller tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

3.                  ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part men vi delar med oss av dem till de som kan hjälpa oss i vår verksamhet eller för att uppfylla ändamålet för vilket vi behandlar dina personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter eller samarbetspartners.

I största möjliga mån håller vi dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs. EES. Det kan hända att vi överför dina personuppgifter till tredjeland men om det sker är överföringen föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstift­ning.

5.                  DINA RÄTTIGHETER

Du har rättigheter kring dina personuppgifter som du kan utöva, enligt nedan. Vill du utöva dina rättigheter hittar du kontaktuppgifter till oss i slutet av denna information.

5.1              RÄTT TILL RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG

Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla dina per­sonuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Märker du att vi har fel eller inaktuella uppgifter om dig, hör av dig! Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

Du har även rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar. Du får då en bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig samt information om varför vi behandlar dem, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vilka vi lämnar ut personuppgifterna till (om några), vilken tidsperiod vi sparar dem, varifrån vi fått dem och om det förekommer så kallat automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

5.2              RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på berättigat intresse (t.ex. för nyhetsbrevet) och du bedömer att din rätt till integritet väger tyngre än Sodexos intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att in­vända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i av­snitt 6 nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla dina personuppgifter.

Du har även alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföringsända­mål.

5.2.2                    RÄTT TILL RADERING

Under vissa förutsättningar, såsom när personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke eller berättigat intresse, har du rätt att begära rade­ring av dina personuppgifter.

5.2.3                    RÄTT TILL BEHANDLINGSBEGRÄNSNING

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att bara omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering eller rättelse av personuppgifterna.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina personuppgifter på ett vanligt före­kommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter.

5.2.5                    RÄTT TILL DATAPORTABILITET

När behandlingen av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke eller för att be­handlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina per­sonuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

5.2.6                    RÄTTIGHETER I FÖRHÅLLANDE TILL AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE, INBEGRIPET PROFILERING

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Du har dock inte rätt till att begära att inte vara föremål för profilering, om behandling baseras på avtal, lagkrav eller om du uttryckligen samtyckt till profileringen. Vi använder dock inget automatiserat beslutsfattande eller profilering inom vår webbshopsverksamhet.

5.3              KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina person­uppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten.

6.                  KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss. Du kan nå oss på följande kontaktinformation:

Sodexo AB 

Org. Nr. 556528-2984

Box 3072

169 03 Solna

Bolagets moderbolag Sodexo S.A. har tillsatt ett koncernövergripande dataskyddsombud som kan kontaktas på dpo.group@sodexo.com. Vi har även en lokal representant som kan kon­taktas på dataprivacy.OSS.se@sodexo.com