Information om behandling av personuppgifter Sodexo AB (Healthcare)

1.                  Bakgrund

Sodexo AB ("Sodexo", "vi" eller "oss") samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för den behandling av personuppgifter som sker inom Sodexos Healthcare-verksamhet ("Personuppgifter"). Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som invol­verar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, till­gång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

2.                  Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1              Användare av Sodexos webbshop

2.1.1                    Administration av kundförhållande, inbegripet order- och fakturahantering

Sodexo behandlar Personuppgifter rörande dig för att kunna administrera kundförhållandet som uppstår när du genomför ett köp via Sodexos webbshop. Detta inbegriper bland annat be­handling för att hantera transaktionen och för att kunna hantera och leverera din order. De Per­sonuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

  • Namn;
  • Adress;
  • E-postadress;
  • Kreditupplysning (vid fakturaköp); samt
  • Kreditkortsinformation och annan betalningsrelaterad information.

Dina Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 0, behandlas med stöd av att behand­lingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet med dig.

Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att behandlas under tre (3) år från att ditt köp genomförts.

2.1.2                    Inkasso- och kravhantering

Sodexo behandlar Personuppgifter för att kunna hantera inkassokrav samt övriga krav som kan uppstå i samband med att du genomför köp via Sodexos webbshop. De Personuppgifter som behandlas för detta ändamål är:

  •                     Namn;
  • Adress;
  • E-postadress;
  • Kreditupplysning (vid fakturaköp); samt
  • Kreditkortsinformation och annan betalningsrelaterad information.

De Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt 2.4.2, behandlas med stöd av en intresse­avvägning där Sodexo har ett berättigat intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att behandlas för en tid om tio (10) år från att du genomfört ditt köp.

3.                  Överföring av Personuppgifter

I enlighet med ändamålen i avsnitt 2 ovan kan vi komma att dela dina Personuppgifter med kollegor inom koncernen och med externa parter eller samarbetspartners (både i landet där du arbetar och i andra länder där vi bedriver verksamhet, inklusive länder utanför EU/EES).

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstift­ning.

Överföringar enligt detta avsnitt 3 baseras på samma lagliga grund som tillämpas för respek­tive ändamål (enligt vad som sägs i avsnitt 2 ovan.)

4.                  Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Bolaget och som är hänför­ligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Bolaget på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Bolaget att upphöra att behandla dina Personupp­gifter för det berörda ändamålet. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

5.                  Dina rättigheter

5.1              Rätt till rättelse och registerutdrag

Bolaget kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Per­sonuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

5.2              Ytterligare rättigheter från och med 25 maj 2018

Från och med den 25 maj 2018 har du rätt till utökade rättigheter i förhållande till Bolagets behandling av dina Personuppgifter, i enlighet med nedan.

5.2.1                    Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Bolagets legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, in­vända mot behandlingen genom att kontakta Bolaget på de kontaktuppgifter som anges i av­snitt 6 nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföringsända­mål.

5.2.2                    Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära rade­ring av dina Personuppgifter.

5.2.3                    Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

5.2.4                    Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Bolaget att dina Personuppgifter behandlas av Bola­get och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

(i)                 behandlingens ändamål;
(ii)               de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
(iii)             mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
(iv)             den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
(v)               information om de rättigheter som återges häri;
(vi)             information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
(vii)           om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt före­kommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.

5.2.5                    Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att be­handlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina per­sonuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

5.2.6                    Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

5.3              Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Person­uppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten.

6.                  Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till Bolaget enligt nedanstående kontaktinformation.

Sodexo AB

Org. nr. 556528-2984

Box 3072

169 03 Solna

Bolagets moderbolag Sodexo S.A. har tillsatt ett koncernövergripande dataskyddsombud som kan kontaktas på dpo.group@sodexo.com. Vi har även tillsatt en lokal representant som kan kon­taktas på dataprivacy.OSS.se@sodexo.com.